Naudojimo sąlygos

MapMakers Group Ltd. įmonė yra www.gismeteo.lt svetainės (toliau tekste vadinama „Svetaine“) savininkė, turinti visas išimtines teises į prekės ženklą Gismeteo. MapMakers Group Ltd. interneto vartotojams suteikia prieigą prie svetainės informacijos apie orų prognozes, aktualias orų suvestines ir kitus meteorologinius duomenis (toliau tekste bendrai vadinama „Duomenimis“), kurie renkami ir rengiami automatizuotu būdu, naudojant MapMakers Group Ltd. įmonės sukurtą skaitmeninę technologiją, į kurią išimtinės teisės taip pat priklauso MapMakers Group Ltd. įmonei. Kiekvienas interneto vartotojas (toliau tekste vadinama „Vartotoju“), per Svetainę gaunantis prieigą prie MapMakers Group Ltd. Duomenų, privalo naudoti Duomenis, laikydamasis toliau nurodytų naudojimo sąlygų:

 1. Jeigu Vartotojas naudoja Duomenis, jis sutinka su visomis taisyklių sąlygomis be jokių išimčių.

 2. Svetainės Duomenys skirti naudoti tik asmeniniams, pažintiniams tikslams ir jokiais būdais ir apimtimi negali būti naudojami komerciniais tikslais. 

 3. Sinoptikai nekontroliuoja ir neįtakoja Duomenų turinio ir kokybės. MapMakers Group Ltd. įmonė, pasitelkdama savo profesinę patirtį rengiant Duomenis, stengiasi kuo atidžiau ir dėmesingiau atrinkti ir pateikti nurodytus duomenis, tačiau, atsižvelgiant į Duomenų savitumą – esančias prognozes - negali garantuoti, kad pateikti Duomenys bus tikslūs. MapMakers Group Ltd. įmonė Duomenis Vartotojams pateikia tokius, kokius turi pati, todėl nėra atsakinga už netikslumus nei prieš Vartotojus, nei prieš trečiuosius asmenis. Duomenys pateikiami tokie, kokie yra, be jokių garantijų.

 4. Svetainės Duomenys negali būti pagrindu renginiams planuoti ir jiems organizuoti, jeigu jų metu yra rizika dėl orų prognozių patirti nuostolių ar sukelti pavojų žmogaus gyvybei, ar kitai veiklai, kuri būtų susijusi su Duomenų panaudojimu, vykdyti. MapMakers Group Ltd. įmonė nėra atsakinga už nuostolius, kuriuos naudodami Duomenis Vartotojai patiria ar gali patirti.

 5. Be raštiško MapMakers Group Ltd. įmonės sutikimo svetainės Duomenys negali būti publikuojami viešoje erdvėje, įskaitant, bet neapsiribojant - spaudoje, internete, transliuojami per radiją ar televiziją, naudojami komerciniams tikslams. Svetainės Duomenys taip pat negali būti naudojami tikslams, prieštaraujantiems imperatyvioms įstatymo normoms, viešai tvarkai ir gerai moralei, taip pat teisės aktuose neleistinais būdais.

 6. MapMakers Group Ltd. įmonė šiose taisyklėse nustatyta tvarka leidžia Vartotojams naudoti orų tinklaraščius (tinklaraščiu vadinamas grafinis failas (paveikslėlis), kurį sukūrė MapMakers Group Ltd. įmonė ir kuriai priklauso visos išimtinės teisės į grafinį failą). Grafiniame faile automatiškai yra rodomi Duomenys ar programos kodas. Kodas paima Duomenis iš Svetainės ir automatiškai juos atvaizduoja Vartotojų ar trečiųjų asmenų svetainėse (toliau tekste vadinama „Orų infoblokais“), bet tik tokia forma, kokia Orų infoblokai buvo gauti iš Svetainės. Vartotojai ir tretieji asmenys neturi teisės keisti Duomenų ar Orų infoblokų informacijos ar pateikti jų kitaip nei MapMakers Group Ltd. įmonė.

 7. MapMakers Group Ltd. įmonė leidžia Vartotojams naudoti XML duomenis. Šie duomenys Vartotojams suteikiami nurodžius tam tikrą prisijungimo vardą ir slaptažodį (toliau tekste vadinama „XML duomenimis“). Naudojant prisijungimo vardą ir slaptažodį galima sukurti nemokamas paslaugas, svetaines, priedus, kurie suteikia prieigą prie Duomenų (su tam tikrais MapMakers Group Ltd. įmonės nustatytais apribojimais: Duomenys gali būti teikiami ne daugiau kaip 10 miestų vienam Vartotojui), tačiau būtina nurodyti tiesioginę aktyvią nuorodą į informacijos šaltinį: „Orų duomenų šaltinis Gismeteo.lt “ (tekste toliau vadinama „Informacijos šaltiniu“). Bet koks kitas svetainės duomenų panaudojimas, įskaitant, bet neapsiribojant - nepateikiama nuoroda į Informacijos šaltinį, keičiama teksto nuoroda, pakeičiamas prekės ženklas, nevykdomos šių taisyklių 7 ir 8 punktų nurodytos sąlygos ir kt., galimas tik turint išankstinį rašytinį MapMakers Group Ltd. įmonės sutikimą.

 8. Talpinant Orų tinklaraščius į Vartotojų ar trečiųjų asmenų svetaines naudojant XML duomenis, pagal kuriuos sukuriamos nemokamos paslaugos, svetainės, priedai, Vartotojas privalo laikytis šių taisyklių:

  1. 8.1. Informacijos šaltinis, įeinantis į šių taisyklių 6 punkte nurodytų nemokamų paslaugų, svetainių, priedų sudėtį, turi būti pateiktas taip, kad jį būtų lengva matyti ir perskaityti; jis turi derėti su fono, kuriame yra pateiktas, spalva ir rodyti tiesiai į Svetainę.

  2. 8.2. Vartotojas neturi teisės keisti Orų infoblokuose ar Informacijos šaltinyje esančių hipersaito adresų, kitais būdais keisti MapMakers Group Ltd. įmonės nurodytą vartotojo peradresavimą, keisti ar trukdyti vartotojų prieigai prie tinklapių, į kuriuos galima patekti vartotojams paspaudus ant hipersaito.

  3. 8.3. Vartotojas neturi teisės ištrinti, redaguoti ar panaikinti Informacijos šaltinio ar tinklapių, į kuriuos Informacijos šaltinis nurodo, filtruoti, keisti tvarką, formą ar kitus Informacijos šaltinio pavaizdavimo būdus.

  4. 8.4. Vartotojas neturi teisės keisti Informacijos šaltinio, pateikti jį taip, kad vartotojams jis būtų neįskaitomas; Informacijos šaltinis turi būti įskaitomas, derėti su fono, kuriame jis pateiktas, spalva.

  5. 8.5. Vartotojas neturi teisės keisti gautų Orų infoblokų kodų, nuorodų spalvos ar keisti infobloko sudedamąsias dalis (įskaitant prekės ženklą, hipersaitą ir kt.) kitomis dalimis.

  6. 8.6. Vartotojas, nurodydamas Informacijos šaltinį, negali žymoje pateikti tiesioginės nuorodos į šaltinio savininkę, MapMakers Group Ltd. įmonę, pridėti papildomų parametrų ar kitaip keisti tiesioginę nuorodą.

 9. Draudžiamas bet koks Duomenų panaudojimas, įskaitant ir tuos atvejus, kurie yra nurodyti šių taisyklių 5 ir 6 punktuose, Vartotojų svetainėse, kurios neatitinka Lietuvos respublikos įstatymų, propaguoja žmonių nelygybę lyties, rasės, tautybės, religijos, socialinio statuso ar materialinių išteklių atžvilgiu, turi įžeidžiančios ar pornografinio pobūdžio medžiagos, vaizduoja pradžios tinklalapius, prijungtinius kazino, nekontroliuojamus forumus, failų keityklas, skelbimų lentas ar nestruktūrinius (blogai struktūruotus) katalogus, siūlančius už skelbimų, kaičiųjų bei kitų reklamų, svetainių, laiškų ir kt. peržiūrą susimokėti, ir panašius internete siūlomus uždarbio būdus, neturinčius savarankiško turinio arba turinčius vartotojus klaidinantį, į jų kompiuterius atsiunčiančius kompiuterinių virusų ar kitokių kenksmingų programų, turinį.

 10. Draudžiamas bet koks Duomenų, Orų infoblokų, Informacijos šaltinio panaudojimas, kuris neleidžiamas šių taisyklių ir teisės aktu pagrindu.

 11. Visi Duomenys saugomi vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais informacijos ir intelektinės nuosavybės apsaugą.

 12. Jeigu šios taisyklės nevykdomos ar vykdomos netinkamai, MapMakers Group Ltd. įmonė turi teisę pareikalauti, o Vartotojas, MapMakers Group Ltd. įmonei pareikalavus, nedelsiant nustotų naudoti Duomenis.

 13. MapMakers Group Ltd. įmonė pasilieka teisę ginti savo teises ir interesus įstatymų nustatyta tvarka. Jokios šių taisyklių nuostatos negali būti traktuojamos kaip MapMakers Group Ltd. įmonės teisių, atsisakymas ar perleidimas kitiems tretiesiems asmenims, kitaip nei šiose taisyklėse nurodytomis sąlygomis ir tvarka.