Visi miestai:
Kulchudchufušis
Male
Fuvamulakis
Ganas
Hithadhu
Male
Kihavah Huravalhi